Certificering

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Geen BTW op opleidingen en trainingen.

Over het opleidings- en trainingsaanbod van IJsselconsult hoeft géén BTW meer afgedragen te worden. Dit is het gevolg van de erkenning van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

In het register van de CRKBO worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in dit register heeft IJsselconsult een intensieve audit moeten ondergaan. Deze audit is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, de brancheorganisatie voor training en opleiding, en de VOI, de Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica. In deze codes worden onder andere de kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot onze zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

BarOn EQ-i test

IJsselconsult is gecertificeerd voor het afnemen van de BarOn EQ-i test.

De opleiding die de basis vormt voor de certificering is door het NIP (ELP herregistratie), de FGzP (herregistratie Klinisch psycholoog) en de APA geaccrediteerd.

Meet je emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een geheel van eigenschappen en vaardigheden, die je in staat stellen om bevredigend en effectief om te gaan met je omgeving. Zo is emotionele intelligentie steeds vaker van belang voor leidinggevenden in organisaties. Emotionele intelligentie ontwikkelt zich in de loop der jaren en kan ook worden verbeterd. Het meten van je Emotionele intelligentie is een vertrekpunt om je prestaties te verbeteren en optimaal effectief te zijn.

De Bar-On Emotional Quotient – Inventory™

Zoals IQ iets zegt over je cognitieve vaardigheden, zegt het EQ hoe het met je emotionele intelligentie is gesteld. IJsselconsult is licentiehouder van de Bar-On EQ-i (Emotional Quotient Inventory). Deze test is een van de meest diepgaande EQ-tests die beschikbaar zijn. Hij is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Bar-On en voor Nederland bewerkt door de Universiteit Nijmegen. Het model is gebaseerd op meer dan 17 jaar wetenschappelijk onderzoek en vergelijking tussen meer dan 10.000 deelnemers. De interpretatie van de gegevens in deze rapportage mag uitsluitend gebeuren door een gecertificeerde deskundige.

Of je emotioneel intelligent en dus een hoog EQ haalt op een EQ test wordt doorgaans bepaald aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken die vooral door Reuven Bar-On zijn voorgesteld. Deze zijn:

  1. Interpersoonlijk EQ (inlevingsvermogen / empathie)
  2. Intrapersoonlijk EQ (inzicht in eigen emoties)
  3. Aanpassingsvermogen (flexibiliteit / realisme)
  4. Omgang met emoties (stress / impulsief gedrag)
  5. Algemeen gemoed (vrolijk / somber / optimisme)

Aangesloten bij NOBCO

IJsselconsult Training en Coaching is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en onderschrijft de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de NOBCO.

Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Een Nobco Registercoach betekent een waarborg voor kwaliteit. Als geregistreerd coach worden wij door de NOBCO getoetst op vakbekwaamheid. Voor het op niveau houden hiervan volgen wij trainingen, workshops en intervisie. Wij zijn bij het coachen gehouden aan de ethische gedragscode van de Nobco.

error: